taalniveaus

        De niveaus bij het taal leren.

 
Welke taalniveaus zijn er? Welk taalniveau heb ik? Welk niveau moet ik aan het eind halen? Welk niveau is het examen? Dat zijn vragen die cursisten stellen.
Of: in wat voor groep zit ik? Wat is het niveau van de groep?

Cursisten willen vaak weten welk taalniveau ze hebben. Ze willen een beeld hebben hoever ze zijn en hoever ze nog moeten leren. En om te kijken waar een cursist met leren moeten beginnen is het belangrijk om te weten welk niveau hij of zij heeft.
Om te kijken welk taalniveau een cursist heeft zijn toetsen gemaakt. Toetsen aan het begin van een cursus noemen we begintoetsen of entreetoetsen. Aan het eind van een cursus zijn eindtoetsen. En bij verschillende examens zoals het inburgeringsexamen en het staatsexamen nt2 hoort een bepaald taalniveau.

De taalniveaus
We kennen op het ogenblik zes taalniveaus bij het leren van een tweede taal of een vreemde taal. Die taalniveaus geven aan wat iemand moet kunnen op dat niveau voor   lezen, voor schrijven, voor luisteren en voor spreken en gespreksvaardigheid.

De zes taalniveaus komen uit het Europees Referentiekader (ERK), in het Engels Common European Framework of Reference. In het ERK staat wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om te laten zien dat je deze taal op dat niveau beheerst. Ook de scholen in Nederland (en andere Europese landen) gebruiken het ERK voor het onderwijs in vreemde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans ….). De taalniveaus van het ERK kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde.

Het ERK kent zes niveaus van taalvaardigheid. In dit schema kun je de taalniveaus zien.

taalvaardig-a.png 

Basisgebruiker

niveau-a1.png          niveau-a2.png

taalvaardig-b.png

Onafhankelijke gebruiker

niveau-b1.png          niveau-b2.png

taalvaardig-c.png 

Vaardige gebruiker

niveau-c1.png          niveau-c2.png

Niveau A0 – Iemand begint op niveau A0 als absoluut beginner. Hij of zij heeft nog geen kennis van de Nederlandse taal.

De Basisgebruiker of beginnend taalgebruiker –  de niveaus A1 en A2
De basisgebruiker heeft nog veel hulp nodig in de vreemde taal.

1. Niveau A1
A1 is het laagste niveau. De taalgebruiker gebruikt en begrijpt vooral korte, eenvoudige en bekende woorden en (standaard)zinnen. Over zichzelf, familie en directe omgeving. Spreken gaat in lossen woorden en zinnen. Teksten moeten kort zijn. Mensen moeten langzaam spreken en willen helpen. Een taalgebruiker op niveau A1 kent ± 1000 woorden.
Oudkomers – mensen die al langer in Nederland wonen – kunnen een inburgeringsexamen doen op niveau A1. (Maar zij kunnen dan geen Nederlandse nationaliteit krijgen.)

2. Niveau A2

De taalgebruiker begrijpt eenvoudige zinnen en veel gebruikte woorden over dagelijkse dingen die hij goed kent. En kan in alledaagse situaties praten over bekende onderwerpen. Hij of zij kan dingen uit zijn directe omgeving beschrijven in eenvoudige woorden. Hij of zij gebruikt vooral hoogfrequente woorden en eenvoudige zinnen, vaak standaardzinnen. Teksten zijn kort. Een taalgebruiker op niveau A1 kent ± 2000 woorden.
Het gewone inburgeringsexamen is op niveau A2. Je kunt met dit inburgeringsexamen de Nederlandse nationaliteit krijgen. Maar je kunt met niveau A2 niet naar een opleiding of werken.

De Onafhankelijke gebruiker

De onafhankelijke gebruiker kan al meer zelf zonder hulp.

3. Niveau B1
De taalgebruiker kan hoofdpunten begrijpen uit teksten over vertrouwde zaken zoals  op het werk, op school en in de vrije tijd. Hij of zij kan iets zeggen of schrijven in een eenvoudige tekst over zulke vertrouwde zaken van persoonlijke interesse. Ook kan hij of zij een beschrijving geven van ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en een reden of verklaring voor een mening of plan geven. De woordenschat is voldoende om over deze dingen te praten. De taalgebruiker kan zich redden in de meeste situaties, zoals bij het reizen in het land. Hij of zij kent op niveau B1 ± 5000 woorden.
Het Staatsexamen NT2 I is op niveau B1. Met dit staatsexamen en niveau kun je een beroepsopleiding volgen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Je beheerst voldoende Nederlands voor een baan op MBO-niveau zoals onderhoudsmonteur, verzorgende of baliemedewerkster.

4. Niveau B2

De taalgebruiker kan een langer verhaal begrijpen en begrijpt complexe redeneringen, als het onderwerp redelijk vertrouwd is. Het gaat niet alleen meer om bekende zaken als werk en opleiding. Teksten mogen langer zijn. Hij of zij kan artikelen over actuele problemen en literair proza begrijpen. Het woordgebruik is geen probleem als er een woordenboek is. Hij of zij heeft voldoende taal om over een breed scala aan onderwerpen die zijn of haar interesse hebben zijn mening te geven. Hij of zij beheerst de grammatica goed en maakt geen fouten die het begrijpen in de weg staan.
Het Staatsexamen NT2 II is op niveau 2. Met Staatsexamen II en niveau B2 kun je een  baan of opleiding op HBO of universitair niveau. Je beheerst voldoende Nederlands voor een baan op hbo-niveau en hoger. Bijvoorbeeld: beleidsmedewerker, maatschappelijk werker, onderzoeker, docent, ingenieur of arts.

De Vaardige gebruiker
De vaardige gebruiker heeft zich de taal grotendeels eigen gemaakt en kan die vrijwel naar eigen wens gebruiken. Het gaat om taalgebruikers met een opleiding op hoger onderwijs niveau: hogeschool of universiteit.

5. Niveau C1
De taalgebruiker kan op dit niveau een langer betoog begrijpen. Ook als dit niet duidelijk opgebouwd is en veel niet expliciet wordt gezegd. Hij of zij kan lange complex feitelijke en literaire teksten begrijpen. En begrijpt gespecialiseerde artikelen en langere technische instructies. Ook als iets niet op zijn of haar gebied ligt. Hij of zij kan een duidelijke goedlopende beschrijving van iets geven in een stijl die daarbij past. En hij drukt zich spontaan uit. De lengte van teksten is niet belangrijk.
Cursussen voor niveau C1 worden vooral gegeven door de taalinstituten van de universiteiten. De cursussen zijn voor mensen met een hoger opleidingsniveau: hogeschool of universiteit.

6. Niveau C2

C2 is het niveau van de bijna moedertaalspreker (in het Engels ‘near native speaker’) met een academisch denkniveau. De taalgebruiker kan moeiteloos gesproken en geschreven taal (inclusief abstracte, complexe en specialistische teksten) begrijpen, in elke vorm: in direct contact, via radio of tv. Ook als iemand snel spreekt. Hij of zij kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering geven in een passende stijl en met een logische structuur. En verslagen of artikelen, samenvattingen en kritieken schrijven.
Het taalniveau C2 bereikt iemand na het bereiken van C1 plus veel praktijkervaring.


Toetsen

In het ERK staat wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om te laten zien dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. Bij het ERK horen toetsen. Daarmee kunnen we toetsen welk niveau een cursist voor een bepaalde vaardigheid heeft.
Invoering van het ERK heeft gevolgen voor de manier van toetsen. De toets beoordeelt een taalleerder op wat hij of zij kan (‘can-do’). En rekent iemand niet zozeer af op wat hij of zij fout doet. Bij de beoordelingsmodellen bij ERK-toetsen gaat het ERK uit van beschrijvingen die positief geformuleerd zijn. De taalniveaus en de toetsen gaan uit van wat iemand kan of moet kunnen op een bepaald niveau. Zoals in de beschrijvingen hierboven van de taalniveaus.
Het ERK beschrijft  de niveaus van taalbeheersing, in termen van:
wat moet je kunnen, in wat voor situaties en voor welke doelen?
hoe goed moet je het kunnen? (taalcomplexiteit en mate van correctheid)

Bij de toetsen gebruiken we dus het zogenaamde Europese Referentie Kader (ERK).
Klik hier voor een verkorte versie van het ERK.
Voor meer over het ERK, klik hier om op de website van het ERK te kijken.
Speciaal voor de criteria voor verschillende vaardigheden luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven staan de links hieronder:
Voor luisteren: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/luisteren/
Voor lezen: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/lezen/
Voor gesprekken voeren: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/gesprekken/
Voor spreken: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/spreken/
Voor schrijven: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/luisteren/

reactie

Leave a Reply

Your email address will not be published.